Volte kvalitu, volte Yamalube!

Sezonu prodloužit neumíme, ale můžeme vám zpříjemnit přípravu vašeho motocyklu na tu nadcházející. Akce na kvalitní a prověřené oleje a produkty Yamalube pro všechny z vás, kteří se o své miláčky staráte sami. Platí do 31. 12. 2022!


AKCE NA MOTOROVÉ OLEJE YAMALUBE

Zakupte u nás 4 litry motorového oleje Yamalube a dostanete od nás jako poděkování litr chladící kapaliny nebo čistící gel zcela ZDARMA!! 

1. Účastník, který během akce splní následující podmínky - zakoupí alespoň 4 litry (v balení 4L x 1, nebo 4 x
1L) jakéhokoliv maziva značky Yamalube v jedné z autorizovaných prodejen Yamaha v České republice
(seznam je uveden v příloze 1 k těmto pravidlům) - v rámci akce získá zdarma 1L chladící kapaliny Yamalube
Coolant v hodnotě 327,- Kč s DPH (kat. číslo YMD650490085), nebo čistící gel Yamalube Pro-active
v hodnotě 327,- Kč s DPH (kat. číslo YMD650490022), dle výběru účastníka.
2. Akci nelze kombinovat s jinou akcí nebo slevou.
3. Akce se nevztahuje na lodní maziva Yamalube.
4. Účastníci akce nemají nárok na výplatu hotovostního ekvivalentu slevy, ani nárok na náhradu nebo
výplatu slevy v jakékoliv jiné podobě nebo na výměnu slevy za jakékoli jiné zboží nebo služby


Celé podmínky akce naleznete níže.


Pravidla marketingové akce „Volte kvalitu Yamalube“
I. Obecná ustanovení
Organizátorem marketingové akce „Volte kvalitu Yamalube“ (dále jen „akce“) je YAMAHA MOTOR
EUROPE N.V. se sídlem v Schiphol-Rijk, Koolhovenlaan 101, 1119NC Schiphol-Rijk, Nizozemské království,
podnikající v České republice prostřednictvím Yamaha Motor Europe N.V., odštěpný závod Česká
republika, IČ: 289 40 580, se sídlem Vězeňská 859/9, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném u Městského soudu v Praze, v oddíle A, vložka 68615a:
1) KaraOne s.ro., jehož podrobnosti jsou uvedeny v příloze 1 těchto pravidel;
2) Kaval spol. s r.o., jehož podrobnosti jsou uvedeny v příloze 1 těchto pravidel;
3) KIS Plus a.s., jehož podrobnosti jsou uvedeny v příloze 1 těchto pravidel;
4) Motocentrum HK, spol s r.o., jehož podrobnosti jsou uvedeny v příloze 1 těchto pravidel;
5) Motocentrum Vobospeed., jehož podrobnosti jsou uvedeny v příloze 1 těchto pravidel;
6) MMB s.r.o., jehož podrobnosti jsou uvedeny v příloze 1 těchto pravidel;
7) Motocentrum BARTH, jehož podrobnosti jsou uvedeny v příloze 1 těchto pravidel;
8) Motomo s.r.o., jehož podrobnosti jsou uvedeny v příloze 1 těchto pravidel;
9) Motor Tech s.r.o., jehož podrobnosti jsou uvedeny v příloze 1 těchto pravidel;
10) Motoshop A. Kabourek, jehož podrobnosti jsou uvedeny v příloze 1 těchto předpisů;
11) PEMM Brno s.r.o., jehož podrobnosti jsou uvedeny v příloze 1 těchto pravidel;
12) Technik Motosport s.r.o., jehož podrobnosti jsou uvedeny v příloze 1 těchto pravidel;
13) Y Moto Praha s.r.o., jehož podrobnosti jsou uvedeny v příloze 1 těchto pravidel;
14) 2M Power s.r.o., jehož podrobnosti jsou uvedeny v dodatku 1 tohoto nařízení;
dále jen společně „organizátoři” nebo jednotlivě „organizátor”.

II. Místo a doba trvání akce
1. Akce bude probíhat od 29.09.2022 do 31.12.2022 nebo do vyprodání zásob, podle toho, která z
podmínek nastane dříve.
2. Akce bude probíhat pouze v autorizovaných prodejnách Yamaha v České republice, jejichž seznam je
uveden v příloze 1 těchto pravidel.
3. Akce bude probíhat podle těchto pravidel na území České republiky.
4. Pravidla jsou k dispozici v sídle organizátora a na webových stránkách www.yamaha-motor.cz.
5. Akce je určena fyzickým osobám - spotřebitelům, které se chtějí zúčastnit akce způsobem, který přímo
nesouvisí s žádnou obchodní, podnikatelskou nebo profesní činností prováděnou touto fyzickou osobou,
fyzická osoba se tedy akce účastní jako spotřebitel mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo
rámec samostatného výkonu svého povolání (dále jen „účastník“).

III. Podmínky účasti, předmět a průběh akce
1. Účastník, který během akce splní následující podmínky - zakoupí alespoň 4 litry (v balení 4L x 1, nebo 4 x
1L) jakéhokoliv maziva značky Yamalube v jedné z autorizovaných prodejen Yamaha v České republice
(seznam je uveden v příloze 1 k těmto pravidlům) - v rámci akce získá zdarma 1L chladící kapaliny Yamalube
Coolant v hodnotě 327,- Kč s DPH (kat. číslo YMD650490085), nebo čistící gel Yamalube Pro-active
v hodnotě 327,- Kč s DPH (kat. číslo YMD650490022), dle výběru účastníka.
2. Akci nelze kombinovat s jinou akcí nebo slevou.
3. Akce se nevztahuje na lodní maziva Yamalube.
4. Účastníci akce nemají nárok na výplatu hotovostního ekvivalentu slevy, ani nárok na náhradu nebo
výplatu slevy v jakékoliv jiné podobě nebo na výměnu slevy za jakékoli jiné zboží nebo služby.
Yamaha Motor Europe N.V. – odštěpný závod Česká republika

IV. Závěrečná ustanovení
1. Právo podat reklamaci nebo stížnost týkající se akce má každý účastník akce. Reklamaci nebo stížnost je
třeba zaslat písemně poštou organizátorovi: Yamaha Motor Europe N.V., odštěpný závod Česká
republika, Vězeňská 859/9, 110 00 Praha 1, s anotací: „Volte kvalitu Yamalube“. Reklamace nebo stížnost
musí obsahovat přesné osobní údaje účastníka (jméno, příjmení, adresa a poštovní směrovací číslo), důvod
reklamace, obsah reklamace účastníka a popis dalších okolností potřebných k vyřízení reklamace.
Organizátor rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů, do této lhůty se
nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.
Reklamace nebo stížnost bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího přijetí,
pokud se organizátor s účastníkem nedohodne na delší lhůtě. Reklamace nebo stížnosti v souvislosti s
porušením pravidel akce podané na nesprávnou adresu nebo reklamace a stížnosti, které neobsahují
požadované údaje, nebudou brány v úvahu.
2. Organizátor má právo rozšířit tuto akci a rozšířit rozsah její platnosti změnou pravidel akce, avšak taková
změna nesmí nepříznivě ovlivnit práva nabytá účastníky akce. Pravidla akce mohou být změněna
oznámením dostupným na webu www.yamaha-motor.cz sedm dní před zavedením změn.
3. Případné spory mezi organizátorem a spotřebitelem řeší Česká obchodní inspekce a příslušné obecné
soudy České republiky. Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení sporu. Dozor nad dodržováním
povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká
obchodní inspekce (www.coi.cz), která je rovněž příslušným orgánem pro mimosoudní řešení
spotřebitelských sporů. Spotřebitel se může se svou stížností nebo návrhem na mimosoudní řešení
spotřebitelského sporu vzniklým v souvislosti s právním vztahem mezi organizátorem spotřebitelem
obrátit na Českou obchodní inspekci, za tím účelem může využít internetové stránky Mimosoudní řešení
spotřebitelských sporů (ADR) (www.adr.coi.cz). Spotřebitel je rovněž oprávněn využít platformu pro řešení
sporů on-line (ODR), která je zřízena Evropskou komisí (http://ec.europa.eu/odr).
4. Organizátoři zpracovávají osobní údaje účastníků jako společní správci údajů v souladu s právními
předpisy, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“ nebo „GDPR”) a zákona č. 110/2019 Sb., o
zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Zpracování se provádí
výhradně za účelem provedení akce a pouze v rozsahu nezbytném k dosažení výsledků akce a za účelem
marketingu. Účastníci akce jsou v souvislosti s jejím provedením informováni organizátorem o zásadách
zpracování osobních údajů podle vzoru v příloze 2 těchto pravidel. Za zpracování osobních údajů odpovídá
ten organizátor, který osobní údaje od účastníka získal, včetně vyřizování žádostí a stížností subjektu údajů.
O stížnostech a žádostech účastníků v souvislosti se zpracováním osobních údajů informuje příslušný
organizátor i ostatní organizátory, pokud je to nutné k vyřízení žádosti nebo stížnosti.
Yamaha Motor Europe N.V. – odštěpný závod Česká republika

Příloha č. 1
Seznam autorizovaných prodejen/servisů Yamaha účastnících se akce „Volte kvalitu Yamalube“:
Pořadové č íslo PODROBNOSTI PRODEJCE ÚDAJE O SHOWROOMU
1
KaraOne s.r.o., Ústřední 14/21,
Praha 10 - Štěrboholy
KaraOne s.r.o., Ústřední 14/21,
Praha 10 - Štěrboholy
2
Kaval spol. s r.o., Sokolovská 114/23,
Karlovy Vary
Kaval spol. s r.o., Sokolovská 114/23,
Karlovy Vary
3
KIS Plus a.s., Želetic ká 305/3,
Litoměřic e
KIS Plus a.s., Želetic ká 305/3,
Litoměřic e
4
Motoc entrum HK, spol. s r.o.,
Kladská (1194/18), Hradec Králové
Motoc entrum HK, spol. s r.o.,
Kladská (1194/18), Hradec Králové
5
Motoc entrum Vobospeed, T.
Štítného 5331, Chomutov
Motoc entrum Vobospeed, T.
Štítného 5331, Chomutov
6
MMB s.r.o., Mileny Hážové 1163,
Mladá Boleslav
MMB s.r.o., Mileny Hážové 1163,
Mladá Boleslav
7
Motoc entrum BARTH, Hůrka 1798,
Pardubic e
Motoc entrum BARTH, Hůrka 1798,
Pardubic e
8
Motomo s.r.o., Bratislavská 15,
Hustopeč e
Motomo s.r.o., Bratislavská 15,
Hustopeč e
9
Motor Tec h s.r.o., České Vrbné
2189, České Budějovic e
Motor Tec h s.r.o., České Vrbné
2189, České Budějovic e
10
Motoshop A. Kabourek, Robinson
474, Písek
Motoshop A. Kabourek, Robinson
474, Písek
11 PEMM Brno s.r.o., Jihlavská 27, Brno PEMM Brno s.r.o., Jihlavská 27, Brno
12
Tec hnik Motosport s.r.o., Fryštác ká
653, Zlín
Tec hnik Motosport s.r.o., Fryštác ká
653, Zlín
13
Y Moto Praha s.r.o., Vrbova 19, Praha
4 - Braník
Y Moto Praha s.r.o., Vrbova 19, Praha
4 - Braník
14
2M Power s.r.o., Opavská 5637,
Ostrava
2M Power s.r.o., Opavská 563